Genel Bilgiler

Üyelik

 

Aşağıdaki fıkralarda öngörülen gerçek ve tüzel kişiler Odaya üye olmak zorundadırlar. Üye olmayanlar sanayi alanında faaliyet gösteremezler.

 

Makine, tezgah, araç, gereç ve diğer araçlar yardımı ile ham, yarı mamul veya tam mamul herhangi bir maddenin veya enerjinin yapı, nitelik veya biçimini fiziksel veya kimyasal bir yöntemle az veya çok değiştirerek veya sözkonusu maddeleri işleyerek değerlendirmek suretiyle imal veya istihsal eden ve yılın fiili çalışma günleri ortalamasına göre en az beş kişiyi işyerinde çalıştıran sanayiciler ile sanayi alanında iş gören diğer şirket, firma veya kuruluşlar;

 

Kısmen veya tamamen sanayicilikle uğraşan kooperatif bankaları ve kuruluşları;

 

Gerektiğinde Oda Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Bankalar Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayımlanacak kararı ile üye olması uygun görülenler.

 

Üyelik için gerekli işlemler:

 

- Şirket tescil belgesi

- Onay Belgesi

- Odadan alınacak başvuru formu

 

Üye olacak şirketlerin; üretim yapması ve işletmede en az 5 personelin yasal olarak çalışması zorunluluğu Oda Yasası gereğidir. Daha fazla bilgi oda genel sekreterliğinden alınabilir.

 

Üyelik Belgesi Bulundurma Zorunluluğu

Oda'nın tüm üyeleri, Oda'nın vereceği üyelik belgelerini işyerlerinde kolaylıkla görülebilecek yerlere asmak zorundadırlar.

 

Üyelik Nitelikleri

 

Bu Yasa ve bu Yasa kuralları uyarınca çıkarılan tüzük kuralları saklı kalmak koşuluyla; 4'üncü madde kapsamına giren tüm gerçek ve tüzel kişiler, bu Yasa kurallarına bağlı kalacağını taahhüt ederek Yönetim Kurulu Başkanlığına üyelik başvurusunda bulunurlar.

 

Başvuru en geç on gün içinde başkan tarafından Yönetim Kuruluna götürülür ve en geç yirmi gün içerisinde; Yönetim Kurulun'da salt çoğunlukla karara bağlanarak sahibine bildirilir.

 

Üyeliği onaylanan başvuru sahibi, kayıt ücreti ile bir yıllık aidatını öder. Kayıt ücretini ve üyelik aidatını ödemeyenlerin üyelikleri kabul edilmez.

 

Üyeliği reddedilen başvuru sahibine, ret kararı gerekçesi ile birlikte bildirilir.

 

Üyeliğin Düşmesi ve Haklardan Yararlanamama

 

Aşağıda öngörülen hallerde Oda üyeliği düşer:

  • Bu yasa'nın 4'üncü maddesinde öngörülen niteliklerin kaybedilmesi veya 7'nci madde kuralları uyarınca üye olamayacakların saptanması halinde;
  • Mahkeme tarafından iflas ettiğinin ilan edilmesi halinde;
  • Oda'nın yapmış olduğu hizmet karşılığı doğal alacağının, gününde veya talep edildiği günden başlayarak otuz gün içerisinde ödenmemesi halinde; ve
  • Üyelik aidatının iki yıl üst üste ödenmemesi halinde.

 

(1)'nci fıkra uyarınca üyeliği düşenler, bu Yasa'da öngörülen haklardan yararlanamazlar.

 

Ancak, (1)'inci fıkranın (C) ve (Ç) bendleri uyarınca ödenmeyen Oda alacaklarının ve aidatların ödenmesi halinde, üyelik, kendiliğinden tekrar kazanılır ve bu Yasa'nın öngördüğü haklardan yeniden yararlanılır.

 

Kayıt Ücreti

Oda'ya üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişi Genel Kuruluca saptanacak kayıt ücretini bir defaya mahsus öder. Ancak, üyeliği düşen ve yeniden üye olmak isteyenler, kayıt ücretini yeniden öderler. 2011 yılı için geçerli olan üye kayıt ücreti 150 TL'dir.

 

Yıllık Aidat

Yıllık aidatlar, her yılın Şubat ayı sonuna  kadar ödenmesi gerekmektedir. 2011 yılında geçerli olan yıllık aidat miktarı, Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurulca 650 TL olarak kararlaştırılmıştır.